Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě kmpshop.cz (dále jen e-shop). Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a na straně druhé stanovují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího, kterým je spotřebitel či podnikatelem.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel je pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. V případě, že by došlo k rozdílu mezi jakoukoliv existující smlouvou mezi prodávajícím a podnikatelem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, má před těmito obchodními podmínkami vždy přednost smlouva.

Kupujícím se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí spotřebitel a nebo podnikatel.

Maloobchodním prodejem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí prodej bez udělení souhlasu s odlišným zněním obchodních podmínek nazývaným "Základní velkoobchodní obchodní podmínky". 

Velkoobchodním prodejem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí prodej s udělením souhlasu s odlišným zněním obchodních podmínek nazývaným "Základní velkoobchodní všeobecné obchodní podmínky". Odlišné znění obchodních podmínek nazývané "Základní velkoobchodní obchodní podmínky" je platné pro registrované kupující, kterým je přidělena zvýhodněná velkoobchodní cenová kategorie. "Základní velkoobchodní obchodní podmínky" jsou uvedeny zde.

Prodávajícím je společnost RESCO print spol. s r.o., IČ: 25194933, DIČ: CZ25194933, se sídlem Šalvějová 502, PSČ 252 42, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 87628. Společnost RESCO print spol. s r.o., zajišťuje pro společnost KMP Bürotechnik, s.r.o., identifikační číslo: 482 00 921, spisová značka C 2476 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sídlem: Čkyně č.p. 297, okres Prachatice, PSČ 384 81 technickou správu e-shopu a dále maloobchodní prodej.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny v právě platné verzi na webových stránkách e-shopu a je tím umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Návrhem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je vystavení nabízeného zboží prodávajícím na tyto internetové stránky. Ke vzniku kupní smlouvy dojde odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné technické chyby při přenosu dat.

 

 

II. Informace o kupní smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými k momentu odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu seznámil a že s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí. Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou dále Reklamační řád, obsahující informace o právech vznikajících z vadného plnění a Způsoby a ceny dodání. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ve znění platném v momentu odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující bere na vědomí a je si je vědom faktu, že uzavřením kupní smlouvy nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, firemních log, patentů nebo obchodních názvů prodávajícího či dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno odlišně od tohoto bodu Všeobecných obchodních podmínek.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti, lze kupní smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. V případě, že by vznikl překlad textu kupní smlouvy a došlo ke sporu o výklad pojmů, vždy platí pouze výklad smlouvy v jazyce českém.

Vztahy vznikající na základě uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Pokud by došlo ke sporu na základě uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, budou takové spory řešeny výhradně soudy České republiky. Tímto nejsou dotčeny případy, kdy má kupující bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nejsou přípustné. 
Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Technické kroky, které vedou k odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu, jsou zřejmé z procesu vytváření objednávky v e-shopu.

Prodávající používá komunikační prostředky pro komunikaci na dálku (tento internetový obchod, firemní prezentace výrobce, emailové kontakty na prodejce či jím pověřenou osobu, rozhraní pro písemnou komunikaci s pověřeným zástupcem prodávajícího, uvedená kontaktní telefonní a faxová čísla na prodejce či jím pověřenou osobu) s tarifikací závislou na tarifu telekomunikačních služeb, které používá kupující.

Kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu omezenou příslušnými právními předpisy.

 

III. Registrace a ochrana osobních údajů

Uzavření kupní smlouvy nebo odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy s využitím internetového obchodu je možné až po sdělení osobních údajů kupujícího. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, e-mail, dále telefonní číslo a případné fakturační údaje.

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude zacházet v souladu s platnými právními předpisy, a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Prodávající nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám, které nemají souvislost se zajištěním technologického chodu internetového obchodu nebo s plněním uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá, že osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo odesláním návrhu kupní smlouvy budou prodávajícím poskytnuty třetím osobám zajišťujícím technologický chod internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá, že třetí osoby zajišťující technologický chod internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy mohou osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím poskytovat dalším osobám, pokud je to nezbytné pro řádné zajištění chodu technologií internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy.

Získané osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy a k marketingovým akcím prodávajícího či třetí osoby prodávajícím k provedení marketingové akce pověřeným. Uzavřením kupní smlouvy nebo odesláním návrhu kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to jména, příjmení, adresy, případně IČ, DIČ a názvu společnosti, po dobu minimálně pěti let, maximálně na dobu, kterou povolují příslušné právní předpisy, od uzavření smlouvy nebo zaslání návrhu kupní smlouvy a to za účelem případného nabízení obchodu a služeb subjektu údajů. Odvolání tohoto souhlasu má možnost učinit subjekt údajů kdykoli po dobu uděleného souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí učinit subjekt údajů písemnou formou. Subjekt údajů má právo přístupu pouze a výhradně ke svým osobním údajům. Subjekt údajů má právo na opravu svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Smluvní vztah (kupní smlouvu) lze uzavřít i bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro tento případ má kupující možnost využít kolonku Poznámka k objednávce, kde kupující může projevit vůli uzavřít smluvní vztah bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, například větou " Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů." V takovém případě budou osobní údaje zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou –li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Prodejce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00038417. Registrace je k nahlédnutí zde.

 

IV. Ceny a platební podmínky

Uváděné ceny jsou konečné, smluvní, uváděné včetně příslušné Daně z přidané hodnoty a/nebo bez příslušné Daně z přidané hodnoty včetně dalších poplatků a daní, které musí kupující uhradit. Výjimkou jsou poplatky za dopravné a poplatky za platbu, které prodávající účtuje dle cen uvedených v části internetového obchodu Způsoby a ceny dodání.

Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů skladem akčního zboží nebo po dobu přesně časově určenou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.  U platebních operací realizovaných způsobem dle § 5 písm. b) ZoET prostřednictvím internetu zašle prodávající správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi (prodávajícímu).

 

V. Výběr a expedice zboží

Kupující může svou objednávku uskutečnit následujícími metodami:

a. prostřednictvím e-shopu prodávajícího,

b. na emailové adrese označené jako emailová adresa zákaznické podpory na stránce e-shopu Kontakty,

c. telefonicky, prostřednictvím telefonního čísla zákaznické podpory uvedeném na stránce e-shopu Kontakty,

Technické kroky, které vedou k odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu v e-shopu, jsou zřejmé z procesu vytváření objednávky v e-shopu. Při využití ostatních způsobů objednávání výrobků a služeb prodávajícího se uzavírá individuální kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která může být upravena odlišně od těchto obchodních podmínek.

Pokud by se vyskytl jakýchkoliv problém s expedicí objednaných výrobků či služeb, bude kupující neprodleně telefonicky či pomocí emailu informován a kupujícímu bude ze strany prodávajícího nabídnuto adekvátní řešení. Takto navrhované řešení může kupující bez udání důvodu odmítnout a objednávku okamžitě zrušit.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění kupní smlouvy. Spotřebitel má nárok na vrácení částky uvedené v kupní smlouvě, z které odstoupil, ponížené o rozdíl v cenách uskutečněné dopravy a nejnižší prodávajícím nabízenou cenou přepravy v momentu uzavření kupní smlouvy.

Náklady na doručení zboží od spotřebitele zpět k prodávajícímu hradí v plné výši spotřebitel.

Prodávající má právo na úhradu nutného servisního zásahu na odstranění vad na zboží způsobených jeho používáním. Rozhodným datem při písemné formě odstoupení od kupní smlouvy je datum odeslání odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele.

Spotřebiteli bude vystaven Opravný daňový doklad.

Pokud máte jakýkoliv problém se zasláním pomocí emailu, kontaktujte nás na telefonním čísle zákaznické podpory uvedeném na stránce e-shopu Kontakty a nalezneme řešení.

 

Pro případ, že by se kupující rozhodl pro odstoupení od kupní smlouvy, žádáme o dodržení následujícího postupu:

a. Zboží zašlete zpět na korespondenční adresu uvedenou na stránce e-shopu Kontakty, v části Korepondenční adresa pro reklamace a vrácení zboží, spolu s Odstoupením od kupní smlouvy s uvedením požadovaného způsobu navrácení peněžních prostředků a kopií faktury. V případě, že požadujete zaslat peněžní prostředky na bankovní účet, uveďte do Odstoupení od kupní smlouvy číslo bankovního účtu, na který požadujete peněžní prostředky zaslat. Formulář odstoupení od kupní smlouvy je připraven ve formátu PDF zdeve formátu DOC zde). Vždy doporučujeme nás telefonicky kontaktovat na telefonním čísle zákaznické podpory uvedené na stránce e-shopu Kontakty. celý proces se tak výrazně urychlí.

b. Pokud jste k zaslanému zboží obdrželi navíc dárek, pak zašlete i ten.

c. Pokud máte zájem o výměnu zboží, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem pro nalezení vyhovujícího řešení. Telefonní číslo a emailová adresy zákaznické podpory jsou uvedeny na stránce e-shopu Kontakty.

d. Zboží, které chcete vrátit, neposílejte na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

e. Zboží zašlete v původním obalu, bez zjevných známek používání, nepoškozené a kompletní (včetně návodu, kopie dokladu o koupi a dalších součástí zboží).

f. Bude Vám vystaven Opravný daňový doklad. Tento doklad Vám bude v případě korespondenčního řešení zaslán elektronicky na uvedenou emailovu adresu.

 

Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech:

a. pokud byly prodávajícím poskytovány služby, jestliže spotřebitel souhlasil s jejich plněním před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. pokud bylo prodávajícím dodáno zboží upraveného podle individuálního přání spotřebitele,

c. pokud bylo prodávajícím dodáno zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d. pokud bylo prodávajícím dodáno zboží počítačových programů a audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e. pokud bylo prodávajícím dodáno zboží typu novin, periodik a časopisů,

f. pokud bylo prodávajícím dodáno zboží spočívajících ve hře nebo loterii,

g. pokud bylo prodávajícím dodáno zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.


V případě nesplnění těchto podmínek nedochází k platnému Odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Při splnění podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle peníze spotřebiteli vratku složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 dnů od fyzického obdržení zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy, nebo od obdržení potvrzení od prokazatelném zaslání tohoto zboží spotřebitelem kupujícímu.

 

VII. Dodací a platební podmínky

Kupující přijímá dodací a platební podmínky uvedené v části e-shopu „Způsoby dodání".

Do úplného zaplacení a převzetí zboží ze strany kupujícího zůstává zboží majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

Kupující při dodání zboží přepravcem překontroluje spolu s přepravcem stav zásilky (zejména neporušenost či poškození přepravní krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky. Pokud by kupující takovou zásilku převzal, je nezbytné poškození popsat v škodním protokolu přepravce.


O poškozené nebo neúplné zásilce je vždy potřeba:

a. s dopravcem sepsat škodní protokol,

b. zpravit prodávajícího telefonicky na telefonním čísle uvedeném v části internetového obchodu Kontakty,

c. škodní protokol bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na email zákaznické podpory uvedený na stránce Kontakty, nebo poštou prodávajícímu na korespondenční adresu pro reklamaci a vrácení zboží uvedenou v části internetového obchodu Kontakty.

Tento postup je silně doporučen všem kupujícím.

Dodatečnou reklamací vnějšího poškození zásilky či neúplnosti zásilky bez škodního protokolu podepsaného přepravcem nedochází ke ztrátě práva kupujícího na reklamaci, prokazování rozporu s uzavřenou kupní smlouvu je tím však ztíženo.

 

VIII. Záruka a odpovědnost za vady

Záruka a odpovědnost za vady se řídí Reklamačním řádem" prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

V případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 000 20 869. Internetová adresa je https://www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vykonává ve stanoveném rozsahu mimo další dozor nad dodržováním zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Orgánem odpovědným ke kontrole je příslušný živnostenský úřad v rámci své působnosti.

Prodávající si nění vědom, že je vůči kupujícímu vázán některým kodexem či některými kodexy chování definovanými ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

X. Cookies a zasílání informací

Kupující souhlasí s ukládáním takzvaných cookies na jeho počítač.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s plnění kupní smlouvy. Zejména se jedná o informace o průběhu přípravy, expedice a doručení z plnění kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s možností telefonického kontaktování pomocí hlasových hovorů a SMS zpráv zejména ze strany prodávajícího a přepravce.

Kupující může v průběhu objednávky dále vyslovit souhlas se zasíláním obchodních nabídek prodávajícího. Tento souhlas může kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz pro zrušení zasílání obchodník nabídek prodávajícího, který bude umístěn na konci každé obchodní nabídky zaslané prodávajícím.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. 10. 2021 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek  je vždy zveřejněno na této stránce. Předcházející verze Všeobecných obchodních podmínek nejsou Prodejcem zveřejňovány, kupující má možnost archivovat a reprodukovat tyto obchodní podmínky.