Ochrana osobních údajů a cookies

Společnost RESCO print spol. s r.o., Šalvějová 502, 252 42 Jesenice – Osnice, IČ: 25194933, DIČ: CZ25194933, zápis v OR:C 87628 u Městského soudu v Praze, prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou. Zveřejněním těchto "Zásad ochrany osobních údajů a cookies" poskytujeme informace o způsobu zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Zásady ochrany osobních údajů a cookies se vztahují na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Osobními údaji se rozumí zejména data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, jako jsou jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo či emailová adresa. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro zpracování přijatých objednávek. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně pomocí softwarových aplikací a dále ručně. Během procesu zpracování objednávek vycházíme ze zásad důvěrnosti, omezení účelu, omezení uložení, minimalizace údajů, zákonnosti, transparentnosti, korektnosti, přesnosti, integrity.

Právním základem pro zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti je plnění kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi námi a zákazníkem, dále povinnost zpracovávat osobní údaje daná zvláštními zákony (například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů), poskytnutí souhlasu s účelem zpracování osobních údajů zákazníkem nebo náš oprávněný zájem zpracovávat takové osobní údaje v případě, kdy nám to umožňuje platná zákonná úprava. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů.

Osobní údaje obvykle získáváme automatizovaně přímo od našich zákazníků, kteří nám je poskytnou v souvislosti s objednáním zboží v našich internetových stránkách či vytvořením zákaznického účtu v našich internetových stránkách, při realizaci objednávky zboží pomocí emailové nebo telefonické komunikace se zákazníkem. Přístup k osobním údajům mají výhradně osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

 

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má mimo další právo:

Na přístup
, má právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme. Za tímto účelem vytváříme log o zpracování osobních údajů.

Na výmaz, zákazník má právo na provedení výmazu osobních údajů zpracovaných v souvislosti s plněním kupní smlouvy. V takovém případě nejsou požadavkem na provedení výmazu osobních údajů dotčeny naše povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsme vázáni, obvykle však osobní údaje vymažeme do 3 pracovních dnů. Výmazem osobních údajů zákazník vždy ztrácí možnost uplatnění věrnostních slev a využití poskytnutých slevových voucherů, pokud jsou tyto vouchery vázány na konkrétní zákaznický účet.

Na opravu, zákazník má právo na opravu osobních údajů, kterou po patřičném ověření bez zbytečných odkladů provedeme.

Na omezení zpracování osobních údajů, které zákazníkovi umožňuje omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování:

- v případě osobního odběru zboží v naší provozovně a současně platby při předání a současně skladové dostupnosti zboží je možné realizovat objednávku prostřednictvím emailu nebo telefonního spojení tak, že nebude uchován osobní údaj spojený s realizací objednávky, v takovém případě si zákazník musí domluvit způsob identifikace, například přezdívku uvedenou na zboží a vyžádat smazání komunikace,

- v případě skladové nedostupnosti zboží je nezbytné zpracování emailové adresy nebo telefonního či jiného způsobu spojení pro informování o přípravě zboží k osobnímu odběru, zboží je následně možné vydat domluveným způsobem identifikace zákazníka, například jím uvedenou přezdívkou,

- v případě platby předem je nezbytné zpracování osobních údajů pro ověření platby a předání předmětu objednávky,

- v případě zaslání zboží či osobním odběru v některém z odběrných míst přepravců je nezbytné zpracování osobních údajů pro zajištění přepravy a výdeje předmětu objednávky,

Na námitku, zákazník má právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování.

Na přenositelnost údajů, které zpracováváme automatizovaně, kdy údaje jsou předány v běžném strojově čitelném formátu, je-li to z naší strany technicky realizovatelné.

Na podání stížnosti, zejména pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy či neoprávněně, navzdory uplatnění těchto uvedených práv. Stížnost je možná podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prodejce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00038417. Registrace je k nahlédnutí zde.

 

Zpracováváme následující osobní údaje:

Údaje kupujícího, jedná se o všechny nebo některé z těchto údajů:
- jméno a příjmení,
- doručovací adresu,
- fakturační adresu, IČ, DIČ u OSVČ,
- telefonní číslo nebo telefonní čísla,
- emailovou adresu,
- uživatelské jméno a heslo,
- historii objednávek a jejich podobu pro udělování věrnostních slev,
- historii poskytnutých slev,
- historii plateb,
- výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek (newsletter),
- internetová (IP) adresa.

 

Údaje o zaměstnancích:
Vyjma výše uvedených údajů spojených s návštěvami našich internetových stránek a tvorbou objednávek v našich internetových stránkách evidujeme údaje potřebné pro uzavření smlouvy spojené s výkonem pracovní pozice u naší společnosti, údaje pro prezentaci zaměstnanců na našich internetových stránkách a dále údaje potřebné pro zpracování mezd a odvodů dle příslušných zákonů.

 

Zpracování osobních údajů:
Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S takovými zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů. Takový zpracovatelé údaje zpracovávají na základě našich pokynů. V případě poskytování těchto služeb může docházet k předávání osobních údajů.

Zpracovatele využíváme zejména pro:
- zajištění přepravy zboží k zákazníkovi,
- provoz internetových stránek,
- provoz marketingových nástrojů,
- provoz nástrojů vyhodnocení návštěvnosti internetových stránek,
- komunikaci se zákazníky pomocí emailu, telefonu a SMS zpráv, případně jiných forem komunikace,
- zpracování mezd a dalších povinností vyplývajících z pracovně-právních vztahů.

 

Využíváme nástroje typu cookies zajišťující správnou funkčnost těchto internetových stránek:
Tyto internetové stránky používají soubory cookies a další související technologie (všechny technologie jsou v těchto podmínkách označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném textu informujeme o používání cookies na těchto internetových stránkách.

Co je soubor cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se internetovými stránkami a je uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v něm uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží pro správnou a interaktivní funkčnost našich internetových stránek. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

 Co je to webový maják?
Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na internetových stránkách, který se používá ke sledování provozu na internetových stránek. Za tímto účelem jsou různá data o návštěvnících internetových stránek ukládána pomocí webových majáků.

 

Typy souborů cookies

1) Technické nebo funkční soubory cookies:
Některé cookies zajišťují, že určité části internetových stránek fungují správně. Umístěním funkčních souborů cookies umožňujeme nákup zboží v našich internetových stránkách. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

2) Statistické cookies:
Tyto soubory cookies zajišťuji technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.

3) Marketingové cookies:
Marketingové cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele internetových stránek nebo na několika internetových stránkách pro podobné marketingové účely.

 

Umístěné cookies
Seznam všech právě používaných cookies vám zobrazí váš internetový prohlížeč. Typicky stačí kliknout na symbol zámečku vedle internetové adresy a ve vyobrazeném menu vybrat „Soubory cookies“. Běžně používáme:

Google Fonts:
Používáme Google Fonts pro správné zobrazení typu písma ve vašem internetovém prohlížecí. Další informace naleznete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google – https://policies.google.com/privacy
Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se službu Google Fonts jsou zde: https://cookiedatabase.org/cookie/google-fonts/

Google Analytics:
Používáme Google Analytics pro statistiky webových stránek. Další informace naleznete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google – https://policies.google.com/privacy
Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se službou Google Analytics jsou zde: https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/

Google Ads:
K inzerci a propagaci našich produktů používáme službu Google Ads, která umožňuje inzerovat produkty v rámci vyhledávání Google a internetových stránkách, které přejímají inzerci od společnosti Google a měřit, jaké náklady vynakládáme na realizaci nákupu přicházejícího z této inzertní sítě. Cookies společnosti Google jsou mimo další také označené jak DoubleClick.net, Googleadservices.com. Další informace naleznete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google – https://policies.google.com/privacy
Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se službou Google Analytics jsou zde: https://cookiedatabase.org/service/google-ads/

Seznam.cz
K inzerci a propagaci našich produktů používáme službu Sklik.cz, která umožňuje inzerovat produkty v rámci vyhledávání Seznam.cz a internetových stránkách, které přejímají inzerci od společnosti Seznam a.s. a měřit, jaké náklady vynakládáme na realizaci nákupu přicházejícího z této inzertní sítě. Další informace naleznete na stránce O společnosti Seznam.cz, a dále o reklamách Sklik.cz.
Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se od Seznam a.s. jsou zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/

Heureka.cz
Abychom mohli propagovat námi nabízené zboží ve srovnávači cen Heureka.cz, musíme být schopni měřit konverze – jaké množství nákladů na inzerci na portálu Heureka.cz vynaložíme na ukončený nákup. K tomu slouží cookies společnosti Heureka.cz. Srovnávač cen Heureka.cz dále umožňuje kupujícím vkládat hodnocení spokojenosti s nákupem v našem internetovém obchodě, pokud k tomu kupující během nákupu nevyjádří nesouhlas.

Zboží.cz
Abychom mohli propagovat námi nabízené zboží ve srovnávači cen Zboží.cz, musíme být schopni měřit konverze – jaké množství nákladů na inzerci na portálu Zboží.cz, provozující srovnávač cen Zboží.cz. K tomu slouží cookies společnosti Heureka.cz. Srovnávač cen Zboží.cz dále umožňuje kupujícím vkládat hodnocení spokojenosti s nákupem v našem internetovém obchodě, pokud k tomu kupující během nákupu nevyjádří nesouhlas. Další informace naleznete na stránce O společnosti Seznam.cz, a dále o reklamách Zboží.cz.
Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se od Seznam a.s. jsou zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/

Mapy.cz:
Používáme Mapy.cz pro zobrazení provozoven a výdejních míst v mapě. Mapy.cz od společnosti Seznam a.s. využívají řadu cookies a to i ve verzi vložené mapy do stránky. Jedná se o technické cookies. Další informace naleznete na stránce O společnosti Seznam.cz, a dále o reklamách Mapy.cz.
Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se od Seznam a.s. jsou zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/

Ostatní technické nebo funkční cookies:
Redakční systém, ve kterém jsou tyto internetové stránky vytvořeny, využívá soubory cookies. Redakční systém dále obsahuje různá rozšíření, které mohou využívat soubory cookies pro svou činnost. Například nastavení vyskakovacího oznámení se souhlasem či s odmítnutím souborů cookies je takové rozšíření a samo využívá soubory cookies. Samotné uskutečnění nákupu, vkládání zboží do košíku během procházení internetových stránek u nepřihlášeného návštěvníka vyžaduje technické cookies. Tyto soubory jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.

 

Souhlas
Když poprvé navštívíte naše internetové stránky, ukážeme vám vyskakovací okno se základním vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Přijmout vše“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním všech kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto „Zásadách ochrany osobních údajů a cookies“. Dále máte možnost kliknout na „podrobné nastavení“, kde můžete zakázat použití marketingových a statistických cookies. Používání cookies můžete zcela zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že náš internetový obchod již nemusí fungovat správně.

 

Povolení /omezení / zakázání a odstranění cookies
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že náše internetové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány i technické cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše internetové stránky.

  

Tyto "Zásady ochrany osobních údajů a cookies" můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto internetových stránkách. Účinnost této verze "Zásad ochrany osobních údajů" je 17. 01. 2023.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás prosíme kontaktuje na emailové adrese info@kmpshop.cz, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce kontakty této internetové prezentace.