Reklamační řád

Vždy doporučujeme nás v případě reklamace kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v části internetového obchodu na stránce e-shopu Kontakt, v části Odběrné místo Praha (distribuční sklad) a domluvit se na způsobu řešení reklamace.


I. Reklamační řád

Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek

Pokud tento Reklamační řád užívaný pojem nedefinuje, chápe se ve význam pojmu tak, jak je definován ve  Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není pojem definován ani ve Všeobecných obchodních podmínkách, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.


II. Garance kvality KMP Bürotechnik

U spotřebního materiálu KMP Bürotechnik může být záruční lhůta prodloužena až na 36 měsíců. Tuto rozšířenou záruku je možné uplatnit přímo na servisní lince společnosti KMP Bürotechnik. Více informací je uvedeno na stránce Garance kvality. Pokud by došlo k poškození zařízení, ve kterém byl použit spotřební materiál  KMP Bürotechnik v souvislosti s tímto spotřebním materiálem, je možné vzniklou situaci nadstandardně řešit v rámci Garance kvality přímo na servisní lince KMP Bürotechnik.

 

III. Základní podmínky reklamace

Pokud dojde v záruční době u zakoupeného zboží k vadě, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vady musí kupující vytknout u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet ode dne nákupu zboží kupujícím.

Vadou je změna zboží, jejíž příčinou je použití nevhodných nebo nekvalitních materiálů, nedodržení technologického postupu, popřípadě nevhodné konstrukční řešení výrobku. Vadou není změna zboží, ke které došlo v důsledku jeho opotřebení, používání v rozporu s návodem k obsluze a upozorněním či neodborným zacházením, stejně jako nedodržením specifikací výrobců přístrojů, v kterých je zboží používáno, či nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží nebo přístrojů, v kterých je zboží používáno, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Pokud dojde k podstatnému porušení kupní smlouvy, to je takovému porušení povinnosti, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo pokud prodávající musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal, má kupující právo na:
- opravu zboží,
- výměny zboží za bezvadné,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- přiměřenou slevu na zboží. 

Kupující musí sdělit prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Pokud tak kupující neučiní, prodávající bude k uplatnění odpovědnosti z vady přistupovat tak, jako kdyby se jednalo o nepodstatné porušení kupní smlouvy. Pokud si kupující zvolí konkrétního právo z vady věci, pak již není oprávněn změnit jej bez souhlasu prodávajícího. Pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést, předcházející neplatí.

Pokud dojde k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, to je takovému porušení povinnosti, o němž prodávající při uzavření kupní smlouvy nevěděl nebo pokud prodávající nemusel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal, má kupující právo na:
- opravu zboží,
- výměny zboží za bezvadné,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- přiměřenou slevu na zboží. 

Prodávající kupujícímu sdělí, jaký způsob práva Kupujícího bude uplatněn. Kupující o tomto rozhodnutí musí být informován nejpozději do 3 dnů. Pokud by se na stejném zboží objevila třikrát shodná vada nebo čtyři různé vady, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud v případě podstatného porušení kupní smlouvy, nebo v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy a uplatnění práva slevy na zboží nedojde ke shodě mezi kupujícím a prodávajícím o výši této slevy, musí na návhr jedné strany rozhodnout soud.

Odstranění vady bude prodávajícím vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění ze strany kupujícího.

 

IV. Uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním vadného zboží na adresu prodávajícího stejným způsobem, jako došlo k doručení zboží od prodávajícího. Navíc je možné reklamaci vždy podat pomocí listovních a balíkových služeb České pošty, PPL nebo DPD. Kontaktní adresy jsou uvedeny v části internetového obchodu na stránce e-shopu Kontakt, v části Korespondenční adresa pro reklamaci a vrácení zboží.

Ke zboží, pokud je to možné přidejte kontrolní výtisk a napište co nejpřesnější popis vady a způsob jejího projevu.

Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy účelně a prokazatelně.

K uplatnění reklamace je potřeba zaslat nákupní doklad vystavený prodávajícím. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, pouze pokud kupující věrohodným způsobem doloží, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím prodávajícího.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zahájení reklamace.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Kompletnost zboží není nezbytnou podmínkou, pokud nekompletnost nebude mít vliv na možnost řádně posoudit reklamovanou vadu.

 

V. Závěrečné ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zanikají uplynutím doby práva z odpovědnosti za vady. Tento Reklamační řád je platný od 12. 10. 2021 a nahrazuje všechny předcházející upravení tohoto Reklamačního řádku.