Základní velkoobchodní podmínky

Tyto Základní velkoobchodní podmínky jsou určeny pouze pro kupující s velkoobchodním cenovým zvýhodněním. Klíčové odchylky od standardních Všeobecných podmínek spolupráce jsou pro lepší orientaci zvýrazněni červenou barvou textu.

 

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Základní velkoobchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě KMPshop.cz. Tyto Základní velkoobchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je KMP Bürotechnik, s.r.o., identifikační číslo: 482 00 921, spisová značka C 2476 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sídlem: Čkyně č.p. 297, okres Prachatice, PSČ 384 81 a na straně druhé stanovují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího.

Tyto Základní velkoobchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují Všeobecné obchodní podmínky. Podmínkami platnosti těchto Základních velkoobchodních podmínek je:

1. ze strany prodávajícího přidělené velkoobchodní cenové zvýhodnění kupujícímu,
2. odsouhlasení těchto Základních velkoobchodních podmínek kupujícím v průběhu procesu tvorby objednávky.

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující je pro účely těchto Základních velkoobchodních podmínek osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. V případě, že by došlo k rozdílu mezi jakoukoliv existující smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím a těmito Základními velkoobchodními podmínkami, má před těmito obchodními podmínkami vždy přednost smlouva.

Velkoobchodní zvýhodnění není poskytováno spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Tyto Základní velkoobchodní podmínky jsou zobrazeny v právě platné verzi na webových stránkách internetového obchodu KMPshop.cz a je tím umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Správu internetového obchodu KMPshop.cz zajišťuje pro prodávajícího společnost RESCO print spol. s r.o., IČ: 25194933, DIČ: CZ25194933, se sídlem Šalvějová 502, PSČ 252 42, Jesenice-Osnice, PSČ 252 42, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 87628.

Návrhem kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím je vystavení nabízeného zboží prodávajícím na tyto internetové stránky. Ke vzniku kupní smlouvy dojde odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné technické chyby při přenosu dat.

V případě, že kupující má s prodávajícím dříve uzavřenu smlouvu o velkoobchodní spolupráci, má v případě rozdílů Základní smlouvy o velkoobchodní spolupráci vždy přednost platná Smlouva o velkoobchodní spolupráci.

 

II. Informace o kupní smlouvě a Základních velkoobchodních podmínkách

Odsouhlasením těchto Základních velkoobchodních podmínek v procesu tvorby objednávky v internetovém obchodě kupující stvrzuje, že se s těmito Základními velkoobchodními podmínkami platnými a účinnými k momentu odeslání objednávky seznámil a že s těmito Základními velkoobchodními podmínkami. Součástí těchto Základními velkoobchodními podmínkami jsou dále podmínky reklamace a způsoby dodání. Tyto Základní velkoobchodní podmínky ve znění platném v momentu odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující bere na vědomí a je si je vědom faktu, že uzavřením kupní smlouvy nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, firemních log, patentů nebo obchodních názvů prodávajícího či dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno odlišně od tohoto bodu Základních velkoobchodních podmínek.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti, lze kupní smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. V případě, že by vznikl překlad textu kupní smlouvy a došlo ke sporu o výklad pojmů, vždy platí pouze výklad smlouvy v jazyce českém.

Vztahy vznikající na základě uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Pokud by došlo ke sporu na základě uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, budou takové spory řešeny výhradně soudy České republiky. Tímto nejsou dotčeny případy, kdy má kupující bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nejsou přípustné.
Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Technické kroky, které vedou k odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu, jsou zřejmé z procesu vytváření objednávky v internetovém obchodě.

Prodávající používá komunikační prostředky pro komunikaci na dálku (tento internetový obchod, firemní prezentace výrobce, emailové kontakty na prodejce či jím pověřenou osobu, rozhraní pro písemnou komunikaci s pověřeným zástupcem prodávajícího, uvedená kontaktní telefonní a faxová čísla na prodejce či jím pověřenou osobu) s tarifikací závislou na tarifu telekomunikačních služeb, které používá kupující.

Kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu omezenou příslušnými právními předpisy.

 

III. Registrace a ochrana osobních údajů

Uzavření kupní smlouvy s využitím internetového obchodu je možné až po sdělení osobních údajů kupujícího. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, e-mail, dále telefonní číslo a fakturační údaje.

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude zacházet v souladu s platnými právními předpisy, a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Prodávající nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám, které nemají souvislost se zajištěním technologického chodu internetového obchodu nebo s plněním uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá, že osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo odesláním návrhu kupní smlouvy budou prodávajícím poskytnuty třetím osobám zajišťujícím technologický chod internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá, že třetí osoby zajišťující technologický chod internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy mohou osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím poskytovat dalším osobám, pokud je to nezbytné pro řádné zajištění chodu technologií internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy.

Získané osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy a k marketingovým akcím prodávajícího či třetí osoby prodávajícím k provedení marketingové akce pověřeným. Uzavřením kupní smlouvy nebo odesláním návrhu kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to jména, příjmení, adresy, případně IČ, DIČ a názvu společnosti, po dobu minimálně pěti let, maximálně na dobu, kterou povolují příslušné právní předpisy, od uzavření smlouvy nebo zaslání návrhu kupní smlouvy a to za účelem případného nabízení obchodu a služeb subjektu údajů. Odvolání tohoto souhlasu má možnost učinit subjekt údajů kdykoli po dobu uděleného souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí učinit subjekt údajů písemnou formou. Subjekt údajů má právo přístupu pouze a výhradně ke svým osobním údajům. Subjekt údajů má právo na opravu svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou –li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Prodejce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 000441546.

 

IV. Ceny

Uváděné ceny zboží po přihlášení do internetového obchodu jsou konečné, smluvní, uváděné včetně příslušné Daně z přidané hodnoty a/nebo bez příslušné Daně z přidané hodnoty včetně dalších poplatků a daní souvisejících se zbožím, které musí kupující uhradit. Případné marketingové akce nabízené v rámci v internetového obchodu KMPshop.cz či v rámci emailové či telefonické komunikace související s nákupem v internetovém obchodě KMPshop.cz nejsou v rámci velkoobchodní spolupráce platné. Veškerá cenová zvýhodnění a zákaznické bonusy nad rámec přidělené cenové kategorie nejsou při velkoobchodní spolupráci kupujícím uplatnitelná a to i přes to, že v internetovém obchodě KMPshop.cz či v návazné emailové či telefonické komunikaci mohou být nabízeny. Důvodem je neoddělování automatizovaných komunikačních procesů pro koncové zákazníky a velkoobchodní odběratele v rámci internetového obchodu KMPshop.cz

Prodejce může kupujícímu bez předcházejícího upozornění měnit kategorii velkoobchodního cenového zvýhodnění. Minimální míra poskytnutého cenového zvýhodnění je 0 %.

Poplatky za dopravné a poplatky za platbu prodávající účtuje dle smlouvy s kupujícím, kterou uzavře po přijetí první objednávky telefonicky, emailem, či faxem. Celková cena bude navýšena o tyto poplatky. Dále dojde k uzavření smlouvy o preferovaném způsobu dopravy a preferovaném způsobu platby.

V průběhu uzavření kupní smlouvy (vytvoření objednávky) kupující volí jednu z těchto možností dopravy:

- PPL velkoobchod,

- osobní odběr Čkyně velkoobchod.

Standardní poplatek za dopravu PPL je dán aktuální sazbou dopravného zobrazenou v kroku DOPRAVA A PLATBA nákupního košíku.


V. Výběr a expedice zboží

Kupující může svou objednávku uskutečnit prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Technické kroky, které vedou k odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu v internetovém obchodě prodávajícího, jsou zřejmé z procesu vytváření objednávky v internetovém obchodě prodávajícího. Při využití jiných způsobů objednávání výrobků a služeb prodávajícího se uzavírá individuální kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která může být upravena odlišně od těchto Základních velkoobchodních podmínek.

Pokud by se vyskytl jakýchkoliv problém s expedicí objednaných výrobků či služeb, bude kupující neprodleně telefonicky či pomocí emailu informován a kupujícímu bude ze strany prodávajícího nabídnuto adekvátní řešení. Takto navrhované řešení může kupující bez udání důvodu odmítnout a objednávku okamžitě zrušit.

 

VI. Ochrana skladu

Prodávající garantuje kupující výměnu zboží za jiné z aktuální nabídky KMP v případě, že od nákupu zboží uplynula lhůta kratší 24 měsíců, zboží je nerozbalené a nepoškozené. Zboží může být vyměněno za jiné zboží v původně fakturované hodnotě bez DPH a bez dopravy, nebo může být vyměněno  za jiné zboží ve vyšší než původně fakturované hodnotě bez DPH a bez dopravy. V takovém případě vyšší hodnoty nově odebíraného zboží kupující uhradí prodávajícímu rozdíl v hodnotě původně fakturované a v hodnotě nově dodaného zboží.

Kupujícímu bude vystaven Opravný daňový doklad, který má kupující povinnost potvrzený zaslat či předat prodávajícímu. Částka bez DPH z kupujícím vráceného zboží bude započtena do ceny nově odebraného zboží.

Přepravní náklady budou účtovány dle dohody prodávajícího a kupujícího.

 

VII. Poškození zboží v rámci přepravy

Kupující přijímá dodací a platební podmínky uvedené v části Ceny těchto Základních velkoobchodních podmínek.

Do úplného zaplacení a převzetí zboží ze strany kupujícího zůstává zboží majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

Kupující při dodání zboží přepravcem překontroluje spolu s přepravcem stav zásilky podle uzavřené kupní smlouvy (zejména neporušenost přelepové pásky s firemním logem a poškození přepravní krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky. Pokud by kupující takovou zásilku převzal, je nezbytné poškození popsat v škodním protokolu přepravce.


O poškozené nebo neúplné zásilce je vždy potřeba:

a. s dopravcem sepsat škodní protokol,

b. zpravit prodávajícího telefonicky na telefonním čísle uvedeném v části internetového obchodu Kontakt - Výrobce a hlavní sklad,

c. škodní protokol bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu na kontaktní adresu uvedenou v části internetového obchodu Kontakt - Výrobce a hlavní sklad.

Tento postup je silně doporučen všem kupujícím.

Dodatečnou reklamací vnějšího poškození zásilky či neúplnosti zásilky bez škodního protokolu podepsaného přepravcem nedochází ke ztrátě práva kupujícího na reklamaci, prokazování rozporu s uzavřenou kupní smlouvu je tím však ztíženo.

 

VIII. Záruka a odpovědnost za vady


V případě reklamace nás telefonicky kontaktujte - telefonní číslo je uvedeno v části internetového obchodu Kontakt, v části Výrobce a hlavní sklad a domluvte se s námi na řešení.

Pokud dojde v záruční době u zakoupeného zboží k vadě, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vady musí kupující vytknout u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet ode dne nákupu zboží kupujícím. Nad rámec této lhůty může prodávající poskytnou prodloužení lhůty o dalších 12 měsíců, záruční lhůta pak bude 36 měsíců. Poskytnutí této prodloužené záruční lhůty není nárokovatelné, vždy záleží na konkrétním rozhodnutí prodávajícího.

Vadou je změna zboží, jejíž příčinou je použití nevhodných nebo nekvalitních materiálů, nedodržení technologického postupu, popřípadě nevhodné konstrukční řešení výrobku. Vadou není změna zboží, ke které došlo v důsledku jeho opotřebení, používání v rozporu s návodem k obsluze a upozorněním či neodborným zacházením, stejně jako nedodržením specifikací výrobců přístrojů, v kterých je zboží používáno, či nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží nebo přístrojů, v kterých je zboží používáno, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Pokud dojde k podstatnému porušení kupní smlouvy, to je takovému porušení povinnosti, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo pokud prodávající musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal, má kupující právo na:
- opravu zboží,
- výměny zboží za bezvadné,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- přiměřenou slevu na zboží. 

Kupující musí sdělit prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Pokud tak kupující neučiní, prodávající bude k uplatnění odpovědnosti z vady přistupovat tak, jako kdyby se jednalo o nepodstatné porušení kupní smlouvy. Pokud si kupující zvolí konkrétního právo z vady věci, pak již není oprávněn změnit jej bez souhlasu prodávajícího. Pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést, předcházející neplatí.

Pokud dojde k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, to je takovému porušení povinnosti, o němž prodávající při uzavření kupní smlouvy nevěděl nebo pokud prodávající nemusel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal, má kupující právo na:
- opravu zboží,
- výměny zboží za bezvadné,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- přiměřenou slevu na zboží. 

Prodávající kupujícímu sdělí, jaký způsob práva Kupujícího bude uplatněn. Kupující o tomto rozhodnutí musí být informován nejpozději do 3 dnů. Pokud by se na stejném zboží objevila třikrát shodná vada nebo čtyři různé vady, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud v případě podstatného porušení kupní smlouvy, nebo v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy a uplatnění práva slevy na zboží nedojde ke shodě mezi kupujícím a prodávajícím o výši této slevy, musí na návrh jedné strany rozhodnout soud.

Odstranění vady bude prodávajícím vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění ze strany kupujícího.

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním vadného zboží na adresu prodávajícího stejným způsobem, jako došlo k doručení zboží od prodávajícího. Navíc je možné reklamaci vždy podat pomocí listovních a balíkových služeb České pošty, nebo osobním doručením na obchodní místo prodávajícího. Kontaktní adresy jsou uvedeny v části internetového obchodu na stránce e-shopu Kontakt, v části Výrobce a hlavní sklad.

Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy účelně a prokazatelně.

K uplatnění reklamace je potřeba zaslat nákupní doklad vystavený prodávajícím. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení pouze pokud kupující věrohodným způsobem doloží, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím prodávajícího.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zahájení reklamace.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Kompletnost zboží není nezbytnou podmínkou, pokud nekompletnost nebude mít vliv na možnost řádně posoudit reklamovanou vadu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zanikají uplynutím doby práva z odpovědnosti za vady.


IX. Cookies a zasílání informací

Kupující souhlasí s ukládáním takzvaných cookies na jeho počítač.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s plnění kupní smlouvy. Zejména se jedná o informace o průběhu přípravy, expedice a doručení z plnění kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s možností telefonického kontaktování pomocí hlasových hovorů a SMS zpráv zejména ze strany prodávajícího, správce internetového obchodu KMPshop.cz a přepravce.

Kupující může v průběhu objednávky dále vyslovit souhlas se zasíláním obchodních nabídek prodávajícího. Tento souhlas může kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz pro zrušení zasílání obchodník nabídek prodávajícího, který bude umístěn na konci každé obchodní nabídky zaslané prodávajícím.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Základní velkoobchodní podmínky jsou platné a účinné od 06. 11. 2019 a ruší předchozí znění Základních velkoobchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Základní velkoobchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuálně platné znění Základních velkoobchodních podmínek je vždy zveřejněno na této stránce. Předcházející verze Obchodních podmínek nejsou Prodejcem zveřejňovány, kupující má možnost archivovat a reprodukovat tyto obchodní podmínky.

Cílem těchto Základních velkoobchodních podmínek je maximální zjednodušení a dosáhnutí pružnosti vztahu mezi prodejcem a velkoobchodním odběratelem.